لوله،اتصالات،تاسیسات

[rev_slider alias=”corporate_1″]
[image_carousel gallery=”7074″][heading text=”خوش آمدید” tag=”h1″ align=”center”][line_solid]

به نوین صنعت خوش آمدید . از طریق وب سایت ما می توانید لیست قیمت محصولات گالوانیزه،پی وی سی ،جوشی ،تک لایه و پنج لایه در مشاهده کنید.
سپس می توانید صورت محصولات خود را ارسال و پیش فاکتور دریافت کنید.
از طریق فروشگاه نیز امکان خرید اینترنتی فراهم شده است.

[portfolio_carousel show=”8″ slideplay=”false” visible=”3″]

واسه خرید آماده ای؟

[button btntext=”قیمت بگیر” btnlink=”https://novin-sanaat.ir/shop” css=”.vc_custom_1559445740192{margin-top: 20px !important;}”]
[heading text=”محصولات ما” tag=”h1″ align=”center”][line_solid]
[profile_experiences titles=”%5B%7B%22date%22%3A%22%D8%B2%DB%8C%D8%B1%20%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA%20%20%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86%22%2C%22title%22%3A%22%20%20%20%20%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%DA%AF%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%B2%D9%87%22%2C%22stitle%22%3A%22%D9%BE%D8%AE%D8%B4%20%D9%88%20%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%20%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%DA%AF%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%B2%D9%87%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C%20%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B2%20%D9%87%D8%A7%20%D8%A8%D8%A7%20%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA%20%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA%DB%8C%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%20%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%86%20%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA.%20%D8%AA%D8%B6%D9%85%DB%8C%D9%86%20%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86%20%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA%20%D9%88%20%D8%A8%D8%A7%20%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA%20%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86%20%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84!%22%7D%2C%7B%22date%22%3A%22%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86%20%D8%AA%D8%AE%D9%81%DB%8C%D9%81%20%D9%86%D8%AE%D8%B1!%22%2C%22title%22%3A%22%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D8%AC%D9%88%D8%B4%DB%8C%22%2C%22stitle%22%3A%22%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%87%20%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D8%AC%D9%88%D8%B4%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%20%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA%20%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%20%D9%81%D9%82%D8%B7%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%86%20%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%20!%22%7D%2C%7B%22date%22%3A%22%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86%20%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA%22%2C%22title%22%3A%22%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87%20pvc%22%2C%22stitle%22%3A%22%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87%20%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C%20%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%88%20%D9%BE%D9%84%D9%85%DB%8C%D8%B1%20%DB%8C%D8%A7%D8%B3%20%D9%88%20%D9%BE%D8%AE%D8%B4%20%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87%20%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87%20%D9%88%20%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D9%BE%DB%8C%20%D9%88%DB%8C%20%D8%B3%DB%8C%20%D8%8C%D8%AA%DA%A9%20%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%DA%AF%D9%84%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86%D8%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%DB%8C%D8%B1%20%DA%AF%D9%84%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86%20%D9%88%20…%22%7D%2C%7B%22date%22%3A%22%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%86%20%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%22%2C%22title%22%3A%22%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87%20%D9%88%20%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%205%20%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%87%22%2C%22stitle%22%3A%22%D9%BE%D8%AE%D8%B4%20%D9%88%20%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%20%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87%20%D9%88%20%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D9%BE%D9%86%D8%AC%20%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%87%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86%20%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86%20%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%20%D9%87%D8%A7%20%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84%20%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%BE%20%D8%8C%20%D8%A7%DB%8C%D8%B2%DB%8C%20%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%8C%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88%20%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%BE%20%D8%8C%D8%A8%DB%8C%20%D8%AA%DB%8C%20%D8%A7%D8%B3%20%D9%88%20…%22%7D%5D”]
[heading text=”نحوه سفارش” tag=”h1″ align=”center”][line_solid][process number=”4″]
[heading text=”دانلود اپلیکیشن” tag=”h1″ align=”center”][line_solid icon=”circle”]
[download_btn icon_fontawesome=”fa fa-android” linkbox=”url:https%3A%2F%2Fnovin-sanaat.ir%2Fapp%2Fnovin-sanaat-ir.apk|title:%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF%20%D8%A7%D9%BE%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C%D8%B4%D9%86%20%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF||”]
[download_btn icon_fontawesome=”fa fa-apple” linkbox=”url:%23|title:%D9%86%D8%B3%D8%AE%D9%87%20ios%20%D8%A8%D8%B2%D9%88%D8%AF%DB%8C!||”]
[line_solid icon=”circle”][heading text=”همکاران” tag=”h3″ align=”center”][logos gallery=”7071,7066,7067,7070,7072″ visible=”6″]
[line_solid icon=”circle”][heading text=”آخرین مطالب” tag=”h3″ align=”center”][latestblog number=”5″ excerpt=”200″ read_more=”yes” btntext=”ادامه مطلب” show_date=”yes”]